معصومه آزمودهپست الکترونیکی:mas_azemod@yahoo.com
گروه آموزشی:روانشناسی
رتبه:استادیار
دانشکده:علوم انسانی و تربیتی
رزومه پژوهشی

پایان نامه های اخذ شده در واحد
ردیفموضوع اول به فارسینام و نام خانوادگی دانشجوپست الکترونیکینحوه همکاری
1بررسی مقایسه ای پرخاشگری وتاب آوری در افراد زندانی وغیر زندانی شهر تبریز.حمید فرازی شاهگلی استاد راهنما
2بررسی رابطه باورهای مذهبی و منبع کنترل با گرایش به مواد مخدر در زندانیان مراغهابراهیم موسی زاده استاد راهنما
3مقايسه ي افسردگي، رضايت از زندگي وخودپنداره در بين زنان شاغل و زنان خانه دار شهر تبريزنسیم ولی زاده بیلانکوهی استاد راهنما
4اثر بخشی گروه درمانی مبتنی بر کیفیت زندگی بر رضایت از زندگی وشادکامی دانش آموزان نابینا.سعید تقوی استاد راهنما
5بررسی رابطه بین بهزيستي معنوی و معنای زندگی با رضایت از زندگی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد میاندوآب سجاد رضایی استاد راهنما
6رابطه دلبستگی به خدا و تاب آوری با سلامت روان در افراد متقاضی طلاقهانیه خمسه استاد راهنما
7مقایسه تاب آوری و سازگاری اجتماعی مادران کودکان عقب مانده ذهنی تحت پوشش بهزیستی شهرستان خداآفرین با مادران عادیسعیده محمودزاده اصل استاد راهنما
8بررسی مقایسه ای سلامت روان و عزت نفس در بین فرزندان جانباز و غیر جانباز در مقطع راهنمایی مدارس شاهد تبریزنسرین یوسف پور استاد راهنما
9بررسی اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی برمیزان اضطراب وافسردگی زندانیان زندان مرکزی تبریزمنوچهر محمودزاده استاد راهنما
10اثربخشی یوگا برکیفیت زندگی وسلامت روان در زنان مبتلا به افسردگیرضوان جدیدی اول استاد راهنما