بهمن آراستهپست الکترونیکی:b_arasteh@iaut.ac.ir
گروه آموزشی:مهندسی کامپیوتر
رتبه:استادیار
دانشکده:فنی و مهندسی
رزومه پژوهشی

پایان نامه های اخذ شده در واحد
ردیفموضوع اول به فارسینام و نام خانوادگی دانشجوپست الکترونیکینحوه همکاری
1تخمین هزینه نرم افزارهای چابک با استفاده از ترکیب ماشین بردار پشتیبانی وآدابوست ارزو حبیبی استاد راهنما
2ارائه روشی برای افزایش میزان آزمون پذیری نرم افزار با تاکید بر معماری نرم افزارمیترا مینایی تومتری استاد راهنما
3ارائه روشی برای افزایش قابلیت اطمینان در شبکه های حسگر بی سیم با حداقل سربار و انرژیساره عسکری استاد راهنما
4پيش بيني خطاي نرم افزاري با دقت بالا با استفاده از تحليل مسيرهاي اجرايي و تركيب شبكه هاي عصبي مصنوعي و ماشين بردار پشتيبانبهزاد حسینلو استاد راهنما
5 یک روش ترکیبی با استفاده از الگوریتم یادگیری فعال برای بهبود کارائی و دقت روش های خوشه بندی رضا کریم دوست استاد راهنما
6ارائه یک الگوریتم تکاملی برای بهبود کارایی و ایمنی در قسمت سوخت رسانی ECU خودرومعصومه قراچورلو اوچدرق استاد راهنما
7 تولید داده های آزمون با استفاده از ترکیب الگوریتم های کلونی مورچه و جستجوی هارمونی به کمک اتاماتای یادگیر برای آزمون ساختار نرم افزار احمد دشتی استاد راهنما
8ارائه روشی جدید برای محدودیت های اشباع گاورنر و توربین در کنترل خودکار نیروگاه ها توسط الگوریتم کوچ پرندگان و بهبود نوسانات خط شبکه دو ناحیهمریم آشوری استاد راهنما
9تخمین هزینه ی نرم افزار چابک با استفاده از خوشه بندی کا-میانگینفرزانه فیضی افشار استاد راهنما
10ارائۀ یک روش نیمه ناظر به منظور پیش بینی خطاهای نرم افزار با استفاده از ترکیب الگوریتم نگاشت خود سازمانده و ماشین بردار پشتیبانمسعود فروغی فر استاد راهنما