غلامرضا آذری ( همکاردانشگاه آزاد تهران مرکزی)پست الکترونیکی:azarigh2012@gmail.com
گروه آموزشی:ارتباطات
رتبه:استادیار
دانشکده:علوم انسانی و تربیتی
رزومه پژوهشی

پایان نامه های اخذ شده در واحد
ردیفموضوع اول به فارسینام و نام خانوادگی دانشجوپست الکترونیکینحوه همکاری
1 مطالعه ی رابطه ی بین مصرف رسانه ای با هویت فرهنگی زنان (مطالعه موردی زنان 18 تا 45 ساله شهر ارومیه)معصومه رحمت اللهی وقاصلو استاد راهنما
2مطالعه رابطه میزان رضایت بازنشستگان وزارت نفت از مدیریت ارتباط با مشتری با سطح هوش هیجانی و رفتار شهروندی سازمانی ، کارکنان صندوق بازنشستگی نفت زینب فروردین استاد راهنما
3شناسایی و اولویت بندی خدمات حمایتی مورد نیاز خانواده های کودکان سرطانی استان آذربایجان غربی و سنجش میزان رضایت آنها از خدمات دریافتیپریناز کاشی اذری استاد راهنما
4سنجش میزان رضایت مراجعین به سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان آذربایجانغربی و شناسایی عوامل موثر برآن فاطمه برزگرداش اغولی استاد راهنما
5تدوین نظام جامع آموزش زنان ورزشی نویس ایرانحبیبه خدایی استاد راهنما
6آسیب شناسی وضعیت صنفی و حرفه ای زنان ورزشی نویس ایراناکرم شعبانی استاد راهنما
7مطالعه رابطه بین مهارت های ارتباطی مدیران با جوً سازمانی مس سونگونحسن رحیمی استاد راهنما
8مطالعه ي رابطه ي بين كيفيت رابطه ي رهبر - عضو با ميزان اخلاق گرايي در ارتباطات ميان فردي در شركت ملي مهندسي و ساختمان نفت ايران نازنین خدره استاد راهنما