صدیف آزاد مرد دمیرچی ( همکاردانشگاه تبریز)پست الکترونیکی:sodeifazadmard@yahoo.com
گروه آموزشی:صنایع غذایی
رتبه:استاد
دانشکده:کشاورزی
رزومه پژوهشی

پایان نامه های اخذ شده در واحد
ردیفموضوع اول به فارسینام و نام خانوادگی دانشجوپست الکترونیکینحوه همکاری
1بررسی برخی از ویژگی های کیفی و پایداری اکسیداسیونی روغنهای استخراجی از بنفشه، بابونه، اسپند، شنبلیله و اسطوخدوسمیترا رنجبری شیشوان استاد راهنما
2اثر بهبود‌دهنده های مختلف بر ویژگی های کیفی کیک در طی نگهداریمهسا اشرافی استاد راهنما
3تولید کیک اسفنجی حاوی پودر سیاه دانه و بررسی برخی از ویژگی های کیفی ان در طی نگهداریمهدیه دالاندارکوهی استاد راهنما
4تولید دوغ حاوی عصاره مالت و بررسی ویژگی های کیفی آن در طی نگهدارینعیمه داورمهر استاد راهنما
5تولید دوغ حاوی آب انار و بررسی ویژگی های کیفی آن در طی نگهداریشهرزاد منصفی استاد راهنما
6استخراج روغن ازسیاه دانه همراه با برگ رزماری با پرس سرد و بررسی ویژگیهای کیفی آن در طی نگهداریابراهیم افخمی سرای استاد راهنما