نیما آذرمیر شتربانیپست الکترونیکی:azarmir_nim@yahoo.com
گروه آموزشی:ریاضی
رتبه:استادیار
دانشکده:علوم پایه
رزومه پژوهشی

پایان نامه های اخذ شده در واحد
ردیفموضوع اول به فارسینام و نام خانوادگی دانشجوپست الکترونیکینحوه همکاری
1مدلی برای مدیریت تامین و تولید چابک زنجیره تامین با استفاده از برنامه ریزی عدد صحیح مختلط (مطالعه موردی : کارخانه دونار )مهدی پیروی استاد راهنما
2ارزیابی بهره وری اقتصادی و زیست محیطی خطوط هوایی: با رویکرد SBM-DEAسهیلا جمشیدنشان اصل استاد راهنما
3بررسی ومطالعه تاثیرچگونگی انتقال مهارت های مدیریتی به زیردستان به منظورجانشین پروری درراه آهن آذربایجان اژدر عباسی استاد راهنما
4داده کاوی با الگوریتم های بهینه سازی هوش جمعیژیلا نصیری روشنی استاد مشاور
5مکان یابی بهینه شعب بانک ملی تبریز با استفاده از مدل AHP و AHP فازی و TOPSISحامد عباس زاده چوپانلار استاد راهنما
6رابطه بین مسولیت اجتماعی سازمان با رضایت شغلی و تعهد سازمانی(مطالعه موردی)سینا شکری استاد راهنما
7شناسایی و بررسی عوامل موثر بر ارتقای کیفیت خدمات هویتی سازمان ثبت احوال(مطالعه موردی)حسن راستکار انور استاد راهنما
8شناسایی و بررسی چالش های مدیریتی منابع انسانی در سازمان ثبت احوال(مطالعه موردی)شهرام پورمحمد استاد راهنما
9یک رویکرد محاسباتی مبتنی بر اپسیلون محدودیت در مسائل بهینه سازی چند هدفه و کاربرد آن.یاسر عباسپور استاد راهنما
10تحلیل پوششی داده ها با داده های بزرگرویا حسین زاده استاد راهنما