شهاب آدم نوه سیپست الکترونیکی:shahabadamn@yahoo.com
گروه آموزشی:معماری
رتبه:مربی
دانشکده:معماری و هنر
رزومه پژوهشی

پایان نامه های اخذ شده در واحد
ردیفموضوع اول به فارسینام و نام خانوادگی دانشجوپست الکترونیکینحوه همکاری
1طراحی معماری زندان تبریز با تایید بر حداکثر آزادی درون و حفاظتی برون محدثه علیار استاد راهنما
2طراحي پارك علمي نجوم در تبريز با رويكرد زيبايي شناسي طبيعيمهسا پورعبداله استاد راهنما
3طراحی معماری مرکز همایش و گردهمایی تبریز با تاکید بر تعاملات اجتماعیسمیرا ولی زاده برمس استاد راهنما
4طراحی داخلی فضاهای آموزشی با تاکید بر افزایش سطح یادگیری و دلبستگی فراگیران با الهام از حس تعلق مکانی( نمونه موردی: دبیرستان 21 کلاسه طالقانی) در شهر تبریزبهناز حسین پور پناهی استاد راهنما
5طراحی پارک فرهنگی تفریحی قوریگل با تآکید بر اثر متقابل فضا وادراک کاترن قندچی تبریزی استاد راهنما
6طراحی فضای شهری انسان محور با رویکرد مکان سازی تارا سیف الهی استاد راهنما
7ارزیابی میزان آسیب پذیری لرزه ای بافتهای فرسوده شهریجمال مهرزاد استاد راهنما
8بررسی نقش بیلبوردها در کیفیت فضاهای شهری تبریز (مطالعه ی موردی میدان ساعت تا خیابان امام)وحید اختری استاد راهنما
9طراحی معماری موزه فرش با رویکردی بر طبیعت گراییمژگان طالب زاده استاد راهنما
10طراحی معماری خانه کودک تبریز با رویکرد روانشناسی به محیطنسیم قاسم زاده استاد راهنما