بهرام آجورلوپست الکترونیکی:bahram.ajorloo@gmail.com
گروه آموزشی:معماری
رتبه:دانشیار
دانشکده:معماری و هنر
رزومه پژوهشی

پایان نامه های اخذ شده در واحد
ردیفموضوع اول به فارسینام و نام خانوادگی دانشجوپست الکترونیکینحوه همکاری
1تبیین ویژگی های معماری ایران در مکتب تبریز، سده های 6 تا 10 ه.ق/ 12 تا 16 م.مینا سرابی استاد مشاور