کریم آزالیپست الکترونیکی:azalof@gmail.com
گروه آموزشی:تربیت بدنی
رتبه:دانشیار
دانشکده:علوم انسانی و تربیتی
رزومه پژوهشی
عضویت در انجمن
مقالات چاپ شده در نشریاتپایان نامه های اخذ شده در واحد
ردیفموضوع اول به فارسینام و نام خانوادگی دانشجوپست الکترونیکینحوه همکاری
1اثرات هم زمانى تمرين اينتروال و مصرف مكملQ10 بر دايناميك ميتوكندرى در موش هاى صحرايى نر چاقندا زرندی میاندواب استاد مشاور
2تاثیر یک دوره تمرینات ورزشی و CDT بر بیان عوامل ژنی و التهابی در زنان مبتلا به سرطان سینه لنف ادمرقیه مختاری حصاری استاد مشاور