سیمین آتش خوئیپست الکترونیکی:satashkhoyi@gmail.com
گروه آموزشی:پزشکی
رتبه:استاد
دانشکده:علوم پزشکی
رزومه پژوهشی

پایان نامه های اخذ شده در واحد
ردیفموضوع اول به فارسینام و نام خانوادگی دانشجوپست الکترونیکینحوه همکاری
1مقایسه فراوانی و شدت درد بعد از عمل پس از بی حسی نخاعی برای زایمان سزارین الکتیو یا اورژانسسیده رعنا کهفی قانع استاد راهنما
2مقایسه فراوانی سردرد بعد از پانکچر دورامر در القاء بی حسی نخاعی در وضعیت لاترال دکوبیتوس یا نشسته برای زایمان سزارین سوسن قدیمی استاد راهنما
3اثر دکس مدتومیدین در پیشگیری از شیورینگ بعد از بی حسی نخاعی برای زایمان سزارینثنا رحیم خانی استاد راهنما