علی آذرپست الکترونیکی:azar167@yahoo.com
گروه آموزشی:شهرسازی
رتبه:استادیار
دانشکده:معماری و هنر
رزومه پژوهشی
عضویت در انجمن
مقالات چاپ شده در نشریات

کتب تالیفی


تحصیلات من
زمینه های پژوهشی مورد علاقه

پایان نامه های اخذ شده در واحد
ردیفموضوع اول به فارسینام و نام خانوادگی دانشجوپست الکترونیکینحوه همکاری
1بررسی نقش برنامه ریزی و طراحی محیطی در میزان امنیت شهری(مطالعه موردی مناطق حاشیه نشین شهر تبریز)مهدی اذرمی عربشاه خان استاد راهنما
2مکان یابی سایت اسکان موقت پس از بحران با استفاده از تکنیک ترکیبی GIS و AHP : مطالعه موردی شهر بستان آبادسعید اربابی بستان اباد استاد راهنما