فراز آرش راد ( همکار واحد مهاباد)پست الکترونیکی:f.arashrad@gmail.com
گروه آموزشی:صنایع غذایی
رتبه:مربی
دانشکده:کشاورزی
رزومه پژوهشی

پایان نامه های اخذ شده در واحد
ردیفموضوع اول به فارسینام و نام خانوادگی دانشجوپست الکترونیکینحوه همکاری
1امکان سنجی تولید روغن تک یاخته (SCO) توسط گونه های فوزاریوم از آب پنیرپروانه ناس استاد راهنما