مهدی آذرنوشپست الکترونیکی:mahdi.azarnoosh@gmail.com
گروه آموزشی:مهندسی پزشکی
رتبه:استادیار
دانشکده:فنی و مهندسی
رزومه پژوهشی

پایان نامه های اخذ شده در واحد